Kiến thức

Chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp

Theo mặc định, tham chiếu ô là một tham chiếu tương đối, có nghĩa là tham chiếu tương đối với vị trí của ô. Ví dụ: nếu bạn tham chiếu đến ô A2 từ ô C2, thực tế bạn đang tham chiếu đến ô cách đó hai cột về bên trái (C trừ A)—trong cùng một hàng (2). Khi bạn sao chép một công thức có chứa tham chiếu ô tương đối, tham chiếu đó trong công thức đó sẽ thay đổi.

Ví dụ: nếu bạn sao chép công thức =B4*C4 từ ô D4 sang ô D5, công thức trong D5 sẽ điều chỉnh sang phải một cột và trở thành =B5*C5. Nếu bạn muốn duy trì tham chiếu ô gốc trong ví dụ này khi sao chép, hãy biến tham chiếu ô đó thành tuyệt đối bằng cách đặt dấu đô la ($) trước các cột (B và C) và hàng (2). Sau đó, khi bạn sao chép công thức =$B$4*$C$4 từ D4 sang D5, công thức sẽ không thay đổi.

Tham chiếu ô tương đối

Ít thường xuyên hơn, bạn có thể muốn kết hợp các tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối bằng cách đặt trước hoặc giá trị cột hoặc giá trị hàng một dấu đô la—việc này sẽ khắc phục sự cố cho cột hoặc hàng (ví dụ: $B 4 hoặc C$4).

Để thay đổi loại tham chiếu ô:

  1. Chọn ô có chứa công thức.

  2. Trong thanh công thức Hình ảnh nút , chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấn F4 để chuyển đổi giữa các loại tham chiếu.

    Bảng dưới đây tóm tắt cách thức một loại tham chiếu cập nhật nếu một công thức có chứa tham chiếu được sao chép xuống dưới hai ô và hai ô về bên phải.

Đối với công thức đang được sao chép:

Nếu tham chiếu là:

Nó thay đổi thành:

Công thức được sao chép từ A1, đến hai ô xuống dưới và sang phải

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1 (tham chiếu là tuyệt đối)

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1 (tham chiếu là trộn lẫn)

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3 (tham chiếu là trộn lẫn)

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3 (tham chiếu là tương đối)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive