Kiến thức

WEEKNUM (Hàm WEEKNUM)-Hỗ trợ Office

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm Weeknum trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: WEEKNUM (Hàm WEEKNUM)-Hỗ trợ Office

Mô tả

Trả về số thứ tự của tuần trong năm của một ngày cụ thể. Ví dụ, tuần có chứa ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là tuần 1.

Có hai hệ thống được dùng cho hàm này:

  • Hệ thống 1    Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là tuần 1.

  • Hệ thống 2    Tuần có ngày thứ Năm đầu tiên trong năm là tuần thứ nhất trong năm và được đánh số là tuần 1. Hệ thống này là hệ phương pháp đã xác định trong ISO 8601, vốn thường được gọi là hệ thống đánh số tuần châu Âu.

Cú pháp

WEEKNUM(serial_number,[return_type])

Cú pháp của hàm WEEKNUM có các đối số sau đây:

  • Serial_number     Bắt buộc. Là một ngày trong tuần. Ngày tháng nên được nhập bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

  • Return_type     Tùy chọn. Là một số để xác định tuần sẽ bắt đầu từ ngày nào. Mặc định là 1.

Return_type

Tuần bắt đầu vào

Hệ thống

1 hoặc bỏ qua

Chủ nhật

1

2

Thứ Hai

1

11

Thứ Hai

1

12

Thứ Ba

1

13

Thứ Tư

1

14

Thứ Năm

1

15

Thứ Sáu

1

06

Thứ Bảy

1

1

Chủ nhật

1

1

Thứ Hai

2

Chú thích

  • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri để có thể dùng chúng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng 1 năm 1900 có số sê-ri là 1. Ngày 1 tháng 1 năm 2008 có số sê-ri là 39448 vì nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

  • Nếu Serial_number nằm ngoài phạm vi giá trị cơ bản của ngày tháng hiện tại, hàm trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Return_type nằm ngoài phạm vi đã xác định trong bảng trên đây, hàm trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

09/03/2012

Công thức

Mô tả

Kết quả

=WEEKNUM(A2)

Số thứ tự trong năm của tuần có ngày 09/03/2012, dựa theo các tuần bắt đầu vào Chủ nhật (mặc định).

10

=WEEKNUM(A2,2)

Số thứ tự trong năm của tuần có ngày 09/03/2012, dựa theo tuần bắt đầu vào thứ Hai (đối số thứ Hai, 2).

11

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button