Kiến thức

Bài tập C++ có lời giải/Hàm – Wikibooks tiếng Việt

Bạn đang xem: Bài tập C++ có lời giải/Hàm – Wikibooks tiếng Việt

Bài tập C++ có lời giải/Hàm

Tủ sách mở Wikibooks
<

Bài tập C++ có lời giải

Bước tới điều hướng

Bước tới tìm kiếm

Bài 1: Tìm ước chung lớn nhất của 2 số a, b.

#include "iostream" using namespace std; int ucln(int, int); int ucln(int x, int y){ if (x < y){ x = x + y; y = x - y; x = x - y; } while (y != 0){ int m = x%y; x = y; y = m; } return x; } int main() { int a, b; cin >> a >> b; cout << ucln(a, b); } 

Bài 2: Tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số a, b.

#include "iostream" using namespace std; int UCLN(int, int); int UCLN(int x, int y) { if (x < y) { x = x + y; y = x - y; x = x - y; } while (y != 0) { int m = x%y; x = y; y = m; } return x; } int BCNN(int, int); int BCNN(int x, int y) { int a = (x*y) / UCLN(x, y); return a; } int main() { int a, b; cin >> a >> b; cout << BCNN(a, b) << endl; } 

Bài 3: Tìm các số chính phương và nguyên tố trong mảng.

 • Dòng 1: Nhập vào N là số lượng phần tử của mảng
 • Dòng 2: Nhập N số nguyên (mỗi số cách 1 khoảng trắng)

VD:

Input Output
4
1 2 3 4
1 4
2 3
#include <iostream> #include <math.h> using namespace std ; int main() {  int sl , day , T ; int K[100] ;  cin >> sl ; for (int i = 0 ; i < sl ; i++) { cin >> day ; K[i] = day ; }  // so CP for (int i = 0 ; i < sl ; i++) { T = sqrt(K[i]) ; if (T*T == K[i]) cout << K[i] ; } cout << endl ;  // so NT for (int i = 0 ; i < sl ; i++) {  bool flag = true ; if (K[i] < 2) flag = false ;  for (int j = 2 ; j <= sqrt(K[i]) ; j++) { if (K[i] % j == 0) { flag = false ; break; } }  if(flag==true) cout << K[i] ; } } 

Bài 4: Viết chương trình tính giai thừa (sử dụng hàm).

#include<iostream> #include<math.h> using namespace std; long tinhGiaiThua(int n) {  long giaithua = 1; if (n==0 || n==1) { return giaithua; } else { for (int i=2; i<=n; i++) { giaithua = giaithua*i; } return giaithua; } } int main() { int n; cout << "Nhap mot so nguyen: "; cin >> n; cout << n << "! = " << tinhGiaiThua(n); } 

Bài 5: Sử dụng khái niệm nạp chồng hàm, viết chương trình tính diện tích hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật tùy theo lựa chọn người dùng.

#include<iostream> #include<math.h> #define pi 3.14 using namespace std; void popup() { cout << "Ban muon tinh dien tich hinh gi?" << endl; cout << "1. Hinh tron" << endl; cout << "2. Hinh chu nhat" << endl; cout << "3. Hinh tam giac" << endl; } class fn { public: void dientich(int); //hinh tron void dientich(int, int); //hinh chu nhat void dientich(float , int, int); //hinh tam giac }; void fn::dientich(int a) { cout<<"Dien tich hinh tron la: " << pi*a*a; } void fn::dientich(int a, int b) { cout<<"Dien tich hinh chu nhat la: " << a*b; } void fn::dientich(float t,int a,int b) { cout<<"Dien tich hinh tam giac la: " << t*a*b; } int main() {  popup(); int luachon; int a, b, r; fn obj; cout << "nNhap lua chon cua ban (1-3): "; cin >> luachon;  switch (luachon) { case 1: cout<<"Nhap ban kinh duong tron: "; cin>>r; obj.dientich(r); break; case 2: cout<<"Nhap chieu dai va chieu rong cua hinh chu nhat: "; cin>>a>>b; obj.dientich(a,b); break; case 3: cout<<"Nhap do dai duong cao va canh day cua hinh tam giac: "; cin>>a>>b; obj.dientich(0.5,a,b); default: cout << "Khong hop le"; } } 

Bài 6: Sử dụng khái niệm truyền mảng tới hàm, viết chương trình tính giá trị trung bình của các số nguyên nhập từ bàn phím.

#include<iostream> #include<math.h> using namespace std; double avg(int arr[], int size) { int tong = 0; double tb; for(int i=0; i<size; i++) tong+=arr[i]; tb = (double)tong/size; return(tb); } int main() { int n; cout << "Nhap so gia tri: "; int arr[n]; cin >> n; for(int i=0; i<n; i++) { cout << "Gia tri " << i+1 <<": "; cin >> arr[i]; } cout << "Gia tri trung binh la " << avg(arr,n) << endl; } 

Lấy từ “

https://vi.wikibooks.org/w/index.php?title=Bài_tập_C%2B%2B_có_lời_giải/Hàm&oldid=249571

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button