Kiến thức

Công thức vòng tròn-Wikiversity

Bạn đang xem: Công thức vòng tròn-Wikiversity

Công thức vòng tròn

From Wikiversity

Jump to navigation

Jump to search

Hình tròn hệ số thực

Circle-withsegments.svg

Với
R – Bán kính vòng tròn
D – Đường kính vòng tròn
O – Tâm của đường tròn
Hình tròn hệ số phức

Euler's formula.svg

Với
R – Bán kính vòng tròn
D – Đường kính vòng tròn
O – Tâm của đường tròn
Chu vi P{displaystyle P} P=dπ=2rπ{displaystyle P=dpi =2rpi }
Diện tích A{displaystyle A} S=r2.π{displaystyle S=r^{2}.pi } hay A=(d2.π)/4{displaystyle A=(d^{2}.pi )/4}
Thể tích V{displaystyle V} S=r3π{displaystyle S=r^{3}pi }
Hàm số vòng tròn có bán kín Z đơn vị R=Z{displaystyle R=Z} Hệ số thực
X2+Y2=Z2{displaystyle X^{2}+Y^{2}=Z^{2}}
Hệ số phức
Z=X+jY=Z(cos⁡θ+jsin⁡θ)=zejθ{displaystyle Z=X+jY=Z(cos theta +jsin theta )=ze^{jtheta }}
Hàm số vòng tròn có bán kín 1 đơn vị R=1{displaystyle R=1} Hệ số thực
cos2⁡θ+sin2⁡θ=1{displaystyle cos ^{2}theta +sin ^{2}theta =1}
Hệ số phức
1=X+jYZ=cos⁡θ+jsin⁡θ=ejθ{displaystyle 1={frac {X+jY}{Z}}=cos theta +jsin theta =e^{jtheta }}
Vector Đường tròn có bán kín Z đơn vị R=Z{displaystyle R=Z} Hệ số thực
Z→=X→+Y→=∇Z→+∇×Z→{displaystyle {vec {Z}}={vec {X}}+{vec {Y}}=nabla cdot {vec {Z}}+nabla times {vec {Z}}}
X→=Xi→=∇Z→{displaystyle {vec {X}}=X{vec {i}}=nabla cdot {vec {Z}}}
Y→=Yj→=∇×Z→{displaystyle {vec {Y}}=Y{vec {j}}=nabla times {vec {Z}}}

Với

X=x−xo=Zcos⁡θ{displaystyle X=x-x_{o}=Zcos theta }
Y=y−yo=Zsin⁡θ{displaystyle Y=y-y_{o}=Zsin theta }
Z=X2+Y2{displaystyle Z={sqrt {X^{2}+Y^{2}}}}

Đường tròn hệ số thực có bán kín Z đơn vị R=1{displaystyle R=1} Z=X+jY=z(cos⁡θ+jsin⁡θ)=zejθ{displaystyle Z=X+jY=z(cos theta +jsin theta )=ze^{jtheta }}
Phương trình hình tròn Phương trình hình tròn hệ số thực
X2+Y2=0{displaystyle X^{2}+Y^{2}=0}
X=−Y2=±jY{displaystyle X={sqrt {-Y^{2}}}=pm jY}
Y=−X2=±jX{displaystyle Y={sqrt {-X^{2}}}=pm jX}
Phương trình hình tròn hệ số phức
X+jY=0{displaystyle X+jY=0}
X=−jY{displaystyle X=-jY}
jY=−X{displaystyle jY=-X}
Y=jX{displaystyle Y=jX}

Retrieved from “

https://beta.wikiversity.org/w/index.php?title=Công_thức_vòng_tròn&oldid=324324

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button